Ekonomi

Antalya şehrinin ekonomisinde turizm, ticaret ve tarım ön planda olup sanayi faaliyetleri de son dönemde gelişme gösteren faaliyetlerdendir.Bunun dışında Antalya'da hayvancılık, madencilik gibi diğerlerine göre daha az yönelinen kollarda iş faaliyetleri de sürdürülmektedir.

Ticaret

Antalya'da 1970'li yıllara kadar belirli bir seviyede kalmış olan ticaret sektöründe bu tarihten sonra çeşitli hareketlenmeler olmuştur. 1980'lerde gelişen turizm hareketi ile birlikte de konaklama ve dinlenme tesisleriyle değişik türde lüks mağazalar açılmıştır. Teknolojinin de kullanımını yaygınlaşmasıyla tarım ve sanayide üretimi artırmış, ticari piyasa oldukça hareketlenmiştir.

Antalya'da ticaretteki en etkili kuruluş Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'dır(ATSO). Üye sayısı 10.000'i geçen ATSO kadar önemli olan diğer kuruluşlar: Antalya Ticaret Borsası ve Antalya İhracatçılar Birliği'dir.

Antalya'daki ticaret sektörü, toplam gelirlerin %34'ünü oluşturan önemli bir ağırlığa sahiptir. Antalya'da ihracatın %67'si ve ithalatın %60'ı Avrupa Birliği üye ülkeleri ile gerçekleşmektedir.

Antalya Serbest Ticaret Bölgesi

Türkiye'de serbest ticaret bölgesine olanak veren yasanın 1985 yılında çıkmasından bu yana Türkiye'de 21 serbest ticaret bölgesi kurulmuştur.Bunlardan ikincisi olan Antalya Serbest Ticaret Bölgesi 14 Kasım 1987 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Şu an 607.130 m²'lik bir alanda etkinlik gösteren Antalya Serbest Ticaret Bölgesi, Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi sınırları içinde bulunmaktadır.

Antalya Serbest Ticaret Bölgesi, Bakanlar kurulu kararınca işletmesi özel sektöre verilmiştir. Bu amaçla %36'sı kamuya geri kalan %64'lük kısmı ise ASBAŞ'a(Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.) verilmiştir.

Sanayi

Antalya, Türkiye'nin gelişmişlik düzeyine göre 7. ili olmasına rağmen sanayi alanında Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Bunun temel nedeni olarak Antalya'da turizmin ve tarımın ön planda olmasını gösterebiliriz. Ayrıca Antalya bu iki ekonomik faaliyetle sanayileşmenin yarattığı hava kirliliği gibi durumların yaşanmadığı bölgelerdendir.

1950'li yıllarda Sümerbank ve Antbirlik tesisleriyle başlayan sanayileşme girişimleri sonucunda Antalya'da yaklaşık 200 sanayi siciline sahip firma bulunmakta olup bunlardan 63'ü Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin kontrolündedir. 1961 yılında kurulup Antalya'nın ilk sanayi kuruluşlarından olan ve kurulduğu bölgeye Dokuma ismini veren Antalya Pamuklu Dokuma Fabrikası ise 17 Kasım 2004 tarihinde faaliyetlerini durdurmuştur. Döşemealtı'ndaki Organize Sanayi Bölgesi ve Konyaaltı'nda bulunan Serbest Bölge dışında, Antalya şehir merkezinde üç sanayi sitesi bulunmaktadır. Bunlar: Akdeniz Sanayi Sitesi, Yeşil Antalya Sanayi Sitesi ve Antalya'daki en eski sanayi sitesi olan Sanayi Çarşısı'dır.

Sanayi sektörünün gayrisafi hasıla içindeki payı Türkiye genelinde %28 iken, Antalya'da %7 düzeyindedir. Antalya ili milli geliri içerisindeki sanayi payı sadece %4,3 gibi bir oranda kalmaktadır.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB)

1976 yılında Antalya Ticaret Sanayi Odası öncülüğünde, 09.06.1976 tarih ve 7/12106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Antalya'da organize sanayi bölgesi kurulmasına karar verilmiştir. Antalya Organize Sanayi Bölgesi yer ve sınırları tespit edilerek ülkemizde kurulan ilk organize sanayi bölgelerinden biri olma özelliğini taşımaktadır.
Bölgemiz şehir merkezine 26 kilometre, Akdeniz Üniversitesi’ne 25 kilometre, Antalya Limanına 35 kilometre, Antalya Havalananına 40 kilometre uzaklıktadır. Ayrıca 90 kilometre uzaklıktaki Burdur'da demir yolu bulunmaktadır.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi I. Kısım alanı: 198 Ha, 2. Kısım alanı: 186 Ha, 1 nolu Tevsi Alanı: 84 Ha, 2 nolu Tevsi Alanı: 194 Ha, 3 Nolu Tevsi Alanı: 30 Ha olup toplam 692 hektarlık alandan oluşmaktadır. Bölgede 327 adet çeşitli büyüklükte sanayi parseli bulunmaktadır. Bölgenin 87 hektar daha büyümesine olanak sağlayacak 2’nci Tevsi Alanının doğusunda bulunan Çıplaklı Köyüne kayıtlı 43 hektarlık 5’inci Tevsi Alanı ve l’nici Tevsi Alanının batısında yer alan Kömürcüler Köyüne kayıtlı 43,6 hektarlık 4’üncü Tevsi Alanı için çalışmalar devam etmektedir.
Organize Sanayi Bölgesindeki bürokrasinin en aza indirilmesi ve zaman kaybının önlenmesi amacıyla doğrudan Organize Sanayi Bölgesine hizmet veren ve kendi idari yapıları içerisinde teşkilatlanmış bulunan, 4’üncü Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmiş, Antalya Valisinin başkanlığını yaptığı Müteşebbis Heyeti, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasından 5 üye, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından 1 üye ve Genel Kurulda Sanayicilerimiz arasından seçilen 8 üye olmak üzere toplam 15' üyeden oluşmaktadır. Müteşebbis Heyet Bölgenin en büyük karar organıdır. Müteşebbis Heyetin içinden seçilen 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu ve 2 üyeden oluşan Denetleme Kurulu ise Bölge ile ilgili her türlü mali, idari ve teknik konularda karar verip yürütmeyi ve denetlemeyi sağlamaktadır.
Dünya ve Türk turizm sektörünün en önemli merkezlerinden biri olan Antalya ilinde, turizm sektörünü destekleyecek sanayi yatırımlarının da bulunması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Binlerce yıllık tarihi ile açık hava müzesi, doğal güzellikleri, denizi ve güneşi ile tabiat harikası olan ilimizin; ihtiyaçlarım dikkate alarak, çevre kirliliğine sebep olmayacak sanayi türlerini seçmek. Sanayi yatırımlarını bir araya toplayıp, düşük maliyetli ve her türlü altyapısı hazırlanmış sanayi parsellerini üretmek, tahsis etmek, yapım ve işletme aşamalarında kontrol etmek, gelişmelerini sağlamak bölgemizin amacıdır.
Antalya Organize Sanayi Bölgesinin sağladığı mali, lojistik avantajlar ile kentin doğal avantajları birleştiğinde yatırımcılar için çok önemli ve düşük maliyetli bir yatırım ortamı oluşmaktadır. Bugün tahsis edilen parsel açısından %100 doluluk oranına ulaşan bölgemizde 327 parsel 268 firmaya tahsis edilmiştir.
Organize Sanayi bölgemize bugüne kadar yapılan yatırımların toplamı 200 milyon doları geçmiştir.
Antalya ilinin turizm dokusuyla uyumlu çevre kirliliği yaratmayan ticaret yapmaya özen gösteren bölgemizde faaliyet gösteren başlıca sektörlerimiz Gıda, Ahşap-Mobilya, Kağıt- Ambalaj, Tarım-Gübre-Kimya, Makine-Metal-Enerji, Plastik-Polyester-Akrilik, İnşaat-Yapı ve Tekstildir.
Yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir merkez olan Antalya Organize Sanayi Bölgesinin doğrudan yaratmış olduğu istihdam bugün itibariyle 13.000 kişiye, ticaret hacmi 9 milyar TL’ye ihracatı ise 500 milyon USD’ye ulaşmıştır. Ekonomimize katkısı her geçen gün artan Antalya Organize Sanayi Bölgesi yatırım, istihdam, üretim rakamları ucuz altyapı hizmetleri ve çevreci özellikleri ile Türkiye’nin en iyi ilk 5 bölgesinden birisidir.
Bölgemiz tamamlanmış bulunan elektrik işletme bakım, doğal gaz, içme-kullanma suyu, peyzaj ve regreasyon, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi, çamur geri devir pompa istasyonu, itfaiye, haberleşme, personel lojmanları, güvenlik dahili yollan, PTT şebekesi, alış-veriş merkezi, kademe dükkanların, camisi, kreşi, oteli, sosyal tesisleri ve atölyesi ile tüm gelişmiş organize sanayi bölgeleriyle ■ rekabet edebilecek düzeyde olup her türlü hizmet yapılabilmektedir.
Antalya OSB öncülüğünde, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Genç Organize Sanayi Derneği ortaklığı ile kumlan Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Antalya’nın bir bilim şehrine dönüşmesi vizyonunun ilk yansımasıdır. Tüm süreçleri katılımcılarımız ile birlikte, ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen TGB, güçlü ve üretimde tam bağımsız bir Türkiye için atılmış önemli bir adımdır. 2019 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanan TGB’de teknoloji transfer ofisi, start-up’lar, bunları destekleyen kuluçka merkezleri, tasarım ofisleri, ticarileştirme ve' eşleştirme merkezi, fon yönetim birimi ve endüstriyel laboratuvarlar hizmet verecektir.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Avrupa Birliği ve Ortadoğu pazarlarının yanı başında yer almakta, birçok Türk sanayi ürünü hem kendi içinde kullanılmakta hem de AB pazarına girebilmektedir.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi TS.EN-ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi sahibi olup sanayicilerimize verilen hizmetlerin kalitesi tescil edilmiştir.
Hedefimiz katma değeri yüksek yatırımları bölgemize kazandırarak, insana ve çevreye saygı prensibiyle çalışarak, firmalarımız arasında dayanışma ve işbirliğini arttırarak Antalya Organize Sanayi Bölgesinin dünyadaki en önemli ve en rantabl yatırım merkezlerinden biri olması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmek olacaktır.

Tarım

Antalya ili sahip olduğu Antalya Ovası ile tarımsal potansiyel ve ekolojik uygunluk açısından Türkiye tarımında önemli bir yere sahiptir. Antalya topraklarının beşte birinde tarım yapılan bir bölgedir.

Antalya'da tarım yapılan yerleri kıyı kesimi ve kıyıdan uzak kesimler olarak ayırırsak kıyı kesminde portakal, muz, avakado gibi tropikal bitkilerin yetiştirilebilmesinin yanında sera tarımına da uygundur. Ama kıyıdan uzak kesimlerde ise elma, armut, ayva gibi meyve türleri yetiştirilebilir.

Kentin hızlı gelişmesine paralel bir süreç yaşayan tarım sektörü kendi yapısında da derin değişimlere uğramıştır. 1970 yılında nüfusun dörtte üçü tarımsal sektörlerden geçiniyorken 2000 yılında bu oran %49'a düşmüştür.

Hayvancılık

Antalya şehrinde hayvancılık çok yaygın olmayan bir ekonomik faaliyettir. Merkeze bağlı köylerde daha çok küçükbaş hayvancılık yaygındır çünkü arazi yapısı küçükbaş hayvancılığı için uygundur. Kümes hayvancılığı da yaygın bir ekonomik faaliyettir. Büyükbaş hayvancılık daha çok şehir merkezi dışındaki yüksek bölgelerde yapılmaktadır.Bunlar dışında arıcılık gezginci arıcılık şeklinde yapılmaktadır.

Şehrin kuzeyindeki Kepez Su Ürünleri Üretme İstasyonunda ise balık çeşitlerinin artırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.