Antalya Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Mehmet Tevfik Türel
27 Mayıs 2015 Çarşamba
 
 
Belediye'nin Yetki ve Görevleri
Yetki Alanı
  İlçe Belediye Başkanlıkları
Organizasyon Şeması
Meclis Toplantıları
  Gündemler
  Kararlar
  Meclis Üyeleri
  Meclis Komisyonları
  Canlı Yayın
  Önceki Meclis Toplantıları
  Ocak 2015 Meclisi Toplantısı
  Büyükşehir Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı
  Şubat 2015 Meclisi Toplantısı
  MART 2015 Meclisi Toplantısı
  2015 Mart Ayı Devam Meclisi Toplantısı
  NİSAN 2015 Meclis Toplantısı
  Nisan Ayı Meclisi Kararları ve Oylama Raporları
  NİSAN 2015 Meclisi Devam Toplantısı
  MAYIS 2015 Meclis Toplantısı
Encümen
ASAT
Birimler
Belediye Şirketleri
Belediye'nin Tarihçesi
  Eski Başkanlar
Etik Komisyonu
  Yönetmelik
  Etik Sözleşmesi
 
KURUMSAL  »  Birimler
     
Birimler
Yeni Sayfa 1
Personel Şube Müdürlüğü
 
Genel Tanıtım
Birim Haberleri
Birim Duyuruları
Mevzuat
Başvuru Rehberi
İş Süreçleri
Sık Sorulan Sorular
Fotoğraf Galerisi
Broşürler
Diğer Birimler :
Yeni Sayfa 1
İletişim Bilgileri
Adres : Karaalioğlu Parkı İçi ANTALYA
Telefon : (0 242) 249 52 60
Faks : (0 242) 249 52 65
Birim Yöneticisi : Muhammet ÇETİNKAYA (Şube Müdürü V.)
Görev ve Sorumluluklar
(1) İdari kadro cetvellerini sağlıklı bir biçimde tutmak.
(2) Her yıl, kadro iptal-ihdas, dolu-boş, derece ve unvan değişikliği, açıktan atama kullanım izni ile ilgili işlemleri yapmak.
(3) Açıktan veya naklen atama işlemlerini yapmak.
(4) Naklen atanacak idari personel için kurumlarından muvafakat istemek.
(5) Açıktan, yeniden veya naklen ataması yapılarak göreve başlayan idari personelin bilgi girişlerini yapmak.
(6) Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, YÖK Başkanlığı ve diğer makamların istedikleri çeşitli izleme formlarının ve işlemlerini hazırlamak ve göndermek.
(7) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu uyarınca Mayıs ve Kasım aylarında sendikalara üye personel durumunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmek.
(8) Askere sevk, tehir ve askerlik sonrası işe başlama işlemlerini yapmak.
(9) 657 sayılı Yasaya tabi Memur, 5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesine istinaden sözleşmeli ve 4857 Sayılı İş Kanuna tabi işçi personelin alımları, görevlendirilmeleri, özlük işleri ve emekliliğe sevk işlemlerini yapmak.
(10) Personel terfi işlemlerini düzenli olarak yürütmek.
(11) Her mali yılbaşında yan ödeme cetvellerinin hazırlanarak Valilik Makamının Onayı alındıktan sonra Sayıştay Başkanlığı’nın vizesine sunmak.
(12) İdari personelin işe başlama, görev değişikliği, kadro ve görev yeri değişiklikleri v.b. bilgileri düzenli olarak kaydetmek.
(13) İdari personelin “Yeşil pasaport” yazışmalarını yapmak.
(14) Yeni işe başlayıp asaleti tasdik olan idari personele yemin belgesi imzalatmak.
(15) İdari personelin askerlik borçlanma işlemlerini yapmak.
(16) İdari personelin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında geçen hizmetlerinin Emekli Sandığı Hizmetleriyle birleştirilme işlemlerini yapmak.
(17) İdari personelin ücretsiz izinli olarak geçen sürelerinin fiili hizmetten sayılması işlemlerini yapmak.
(18) Personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
(19) Aday memurların asaletlerinin tasdikine ilişkin işlemlerini yapmak.
(20) Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan tüm personelin kadro işlemlerini takip etmek, istatistikî bilgiler vermek.
(21) Norm Kadro Yönetmeliğine uygun olarak tespit edilen kadroların takibini yapmak.
(22) Yıl içerisinde periyodik aralıklarla yapılan taramalar ve ihtiyaç doğrultusunda Memur Kadro ve Derece yükselmesi Büyükşehir Belediye Meclisine sunularak Kadro Derecelerde değişiklik yapılmasını sağlamak.
(23) Her üç ayda bir idari personelin ve kadroların istatistikleri, Valilik aracılığıyla İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne bildirmek
(24) 4857 Sayılı İş Kanununa göre çalışan geçici işçilerin vizelerinin Büyükşehir Belediye Meclisince yapılmasını sağlamak.
(25) Personelin dosyalarının incelenerek, istenen belgeler tamam ise sicil numarası verme işlemlerini yapmak.
(26) Emeklilik sicil numarası için bildirim formlarının hazırlanması, gelen emeklilik sicil numaralarını ilgililere tebliğini sağlamak.
(27) Personel bilgilerinin bilgisayara işlenme işlerini yapmak.
(28) 25.02.2011 yılı tarih ve Mükerrer Resmi Gazete yayımlanan 13.02.2011 tarihli 6111 sayılı kanunda yapılan değişiklik kapsamında özlük dosyası tutulmasına ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda düzenlemek ve içindeki bölümlerin noksansız olarak tanzimi sağlamak.
(29) 01 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun kapsamında 657 S.D.M.K.tabi personelin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin sağlık aktivasyonlarının güncellenmesi ve yeni başlayan personelin sağlık aktivasyonundan faydalanması için SGK’nın internet sitesinden sağlık aktivasyon işlemlerini girmek.
(30) Yeni memuriyete başlayacak personelden Adli Sicil Kaydının istenme işlemini yapmak.
(31) Açıktan- yeniden atananlar ile görevden ayrılar, ad ve soyadı değişikliği işlemlerini emekli sandığına bildirmek.
(32) Personelin yıllık, mazeret (evlenme, doğum, ölüm) ve hastalık izin işlemlerini yapmak.
(33) Personelin (nakil gelen ve giden) dosyalarının alınması ve gönderilmesi işlemlerini yürütmek.
(34) Naklen ayrılan personele ilişik kesme ve personel nakil bildirimi belgelerini düzenlemek.
(35) 6111 Sayılı Kanunun 116.maddesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunundaki sicille ilgili düzenlemeler yürürlükten kaldırıldığından,bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37.ve 64. maddede yer alan sekiz yıllık süre,ilk sekiz yıllık dönem için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki  almış olduğu sicil not ortalamasına göre kademeli olarak sekiz yıla kadar Disiplin Cezası alıp almadığına dair özlük dosyalarının taranması ve verilen disiplin cezalarının özlük dosyası tutulmasına ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda muhafazasını sağlamak.
(36) Personele hizmet belgesi düzenlemek.
(37) Personelden yaş haddi, vefat eden, malulen ve istek üzerine emekli olmak isteyenlerin emeklilik işlemlerini yapmak.
(38) 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 14’üncü maddesi uyarınca 0 ve 5 ile biten yıllarda 3628 sayılı kanun kapsamına giren personele mal bildirim beyannamesinin doldurulmasını sağlamak.
(39) İlgili kanunlardaki değişiklikleri takip etmek, işlemek ve ilgili birimlere duyurmak.
(40) Personel arşivini düzenlemek.
(41) Personelin 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre bilgilendirme işlemi vermek.
(42) Disiplin soruşturmasına esas olmak üzere istenen sicil durumu ve aldığı cezalar olup olmadığı konusunda soruşturmacı birime gerekli bilgileri vermek.
(43) Soruşturma sonucuna göre verilen cezaların bilgisayar ortamında takip edilmesi ve verilen ceza durumuna göre gerekli bildirimleri yapmak.
(44) Görevde Yükselme Eğitim Programından birimlerin haberdar olmalarını ve eğitime katılacak personelin eğitime katılımını sağlamak.
(45) Görevde Yükselme Eğitim Programına göre eğitimlerin yapılmasını ve koordinasyonu sağlamak.
(46) Görevde Yükselme Eğitimi sonrasında personelin sınavlarının yapılmasını sağlamak.
(47) Unvan değişikliği sınavının ilan edilmesi, başvurularının kabul edilmesi, ilgili yönetmeliğe uygun olarak değerlendirme yapmak.
(48) Unvan değişikliği sınavının yapılmasını koordine etmek, sınav evraklarını hazırlamak.
(49) Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünce istenilen “İş Gücü Çizelgesi” her ay düzenlenerek Kuruma göndermek.
(50) 5393 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince Her yıl Ocak ayı içerisinde Belediyemizde istihdam edilecek tam zamanlı personel için Meclis kararı alınıp, çalışan sözleşmeli personel içinde sözleşmeleri yenilemek.
(51) İçinde Bulunan Mali yıl için 5393 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince ihtiyaca binaen yeni sözleşmeli personel alımı işlemlerini yapmak.
(52) Büyükşehir Belediyesine Belediye Başkanınca atanan personelden Müdür ve üst unvan olanların ilk toplantıda Büyükşehir Belediye Meclisi bilgisine sunmak.
(53) Norm Kadro esaslarına uygun olarak birimlerin kurulması veya birleştirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisine teklif sunmak.
(54) 5216 Sayılı Kanunun 22. maddesi uyarınca her yıl Sözleşmeli ve İşçi statüsünde çalışan personel hariç olmak üzere belediye memurlarından başarı durumlarına göre toplam memur sayısının %10’nu geçmemek üzere yılda en az iki kez ikramiye verilmesi ile ilgili teklifi Belediye Encümenine sunmak.
(55) 5216 Sayılı Kanun’un 20’nci maddesi uyarınca Başkan Danışmanlarının atamasını yapmak.
(56) Belediyemizde 4857 Sayılı İş Kanununa göre çalışan işçi personel ile ilgili yetkili sendika ile toplu iş sözleşmesi yapılması ile ilgili çalışmaları yapmak.
(57) Memur, İşçi ve Sözleşmeli personele dair çıkacak olan genelge, yönetmelik, kanun ve K.H.K.Hükümlerine göre çalışmaları yapmak.
(58) Başkanlık Makamı ve Daire Başkanının vereceği benzer nitelikli görevleri yerine getirilmesidir.

Bağlı Birimler
 
  © Copyright 2014 - Antalya Büyükşehir Belediyesi