Gelir Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 51 07

Faks

(0 242) 249 51 15

Birim Yöneticisi

Fuat PINAR (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

Gelir Şube Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır;
a) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ilgili yönetmelikler ve diğer yasal mevzuatlar  çerçevesinde Belediye Birimlerince tarh, tebliğ ve tahakkuku gerçekleştirilen belediye gelirlerinin tahsil ve takip işlemlerinin yapılması, 
b) Tahakkuku tahsiline bağlı gelirlerin tahsilinin izlenmesi, 
c) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında kalan vergi, resim ve harçların ücretlerinin düzeltilmesi işlemleri (terkin-red)
ç) Belediye gelirlerine yönelik kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde ilgili merciye ulaşmasını sağlamak,
d) Yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak,
e) Tahsil safhasındaki alacakların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun çerçevesinde izlenerek tahsil edilmesi,
f) Hasar bedelleri ve para cezalarının tahsilini sağlamak,
g) Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilindeki İcra Müdürlükleri ile Antalya Mahkemeleri’nde yapılan satışlara tellallık vermek ve Belediye Tellallık harcının tahakkuk ve takibini yapmak ve hizmeti tahsil aşamasına getirmek,
ğ) Müdürlüğü yönetmek, sorumlu olduğu iş ve işlemlerin kendisine bağlı servis sorumluları aracılığıyla yürütülmesini, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kontrol etmek ve denetlemek,
h) Müdürlüğüne bağlı servisler arasında koordinasyonu sağlayarak planlı ve programlı şekilde çalışmalarını denetlemek
ı) İlçe Belediyeleri ile diğer kurum ve kuruluşların Belediyemize vereceği payların veya Belediyemizce başka kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılacak payların, ilgili yasal mevzuatı gereğince tahakkuklarının yapılması, hesaplarının incelenmesi ve takibi kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
i) Tahsilât ve ödemelerle ilgili gerekli kontrolleri yaparak günlük olarak muhasebe servisine vermek,
j) Yapılan tahsilâtları gün sonunda toplanan paraları bankaya teslim etmek,
k) Mesai saatleri içinde ihtiyaca cevap verecek kadar vezneyi açık tutmak, veznedar ve tahsildar arası görev bölümünü sağlamak, 
l) Belediye alacakları tahsilinde kullanılan makbuz ve alındı makbuz, zimmet ve alındı kayıt defterlerine kaydetmek, bunları imza karşılığında vermek, almak, makbuzlarla tahsil edilen paraların noksansız bir şekilde tahsilât bordrosuna kaydedilip kaydedilmediğini kontrol etmek,
m) Matbaaca bastırılan makbuzların teslimi sırasında hatalı olup olmadıklarını kontrol etmek, makbuz ve alındı belgelerini muhafaza etmek,
n) Borçlarını rızaen ödemeyen borçlulara ödeme emri tebliğ etmek, ödeme emrine rağmen borçlarını ödemeyen veya mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun ilgili hükümleri doğrultusunda kovuşturma işlemleri yapmak (Mal varlığı- Haciz-Satış)
o) Haciz varakaları düzenlemek ve sonuçlandırmak,
ö) Çeşitli nedenlerle fazla ödemede bulunmuş yükümlülerin başvuruları üzerine kayıtlarını inceleyerek fazla ödenmiş bulunan miktarların ilgililere iadesi için gerekli işlemleri yapmak
p) Her mali yılın sonunda ertesi seneye devrolunan bakiyenin döküm cetvellerini hazırlamak ve muhafazasını yapmak,
r) Takvim yılı sonu itibariyle zamanaşımına uğrayacak borçlu mükelleflerin vergi, resim ve harçların V.U.K ‘un 102. maddesi gereği ilanen tebliği işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak.
s) Gelir Şube Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu iş ve işlemlerin zamanında yerine getirilmesi, yaptırılması, takibi ve sonuçlandırılması ve sonuçlarından yazılı ve sözlü bilgi verilmesi hususlarında Mali Hizmetler Dairesi Başkanı’na karşı sorumlu olup, Başkanlık tarafından Mali konularda verilen diğer görevleri yapmak,

Gelir Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Gelir Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Gelir Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Gelir Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Gelir Şube Müdürlüğü - Broşürler

Gelir Şube Müdürlüğü
Organizasyon Şeması

Gelir Şube Müdürlüğü
Birimler

Tahakkuk Servisi

 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na istinaden her tür ilan ve reklam, eğlence, yangın sigorta vergileri gibi belirtilmiş olan vergilerin tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsil işlemleri ile, vergi-resim ve harçların terkin-iade-mahsup işlemlerinin takip edilip, kanunlar çerçevesinde tahsili ile tamamlanmasını sağlamaktır. Ayrıca bu servis Belediye bünyesinde faaliyet gösteren diğer tüm birimlerin mükelleflere bildirdiği tüm ceza işlemlerinin tahsilatları öncesindeki evrak işlemlerini ve gerekli hallerde Mali Af tahakkuk işlemlerini de takip etmektedir.  

İcra-Takip Servisi

 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hesaplanmış, tahakkuk edilmiş bulunan her tür vergi-ceza-resim-harç vb. kalemlerin 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil etmek, ödeme yapılmayan hallerde takip-tebliğ ve gerekli hallerde haciz işlemi ile birlikte her tür malın satışını gerçekleştirmektir. 

Denetim ( Dış Ekip ) Servisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alanı sınırları içerisinde bulunan her tür ilan-reklam faaliyetini, niteliğini ve niceliğini tutanakla tespit etmek ve bunu tahakkuk servisine bildirmek, her tür ilan-reklam aparatının usule ve kanunlara uygunluğunu denetlemek ve gerekli hallerde kesim-toplama-kaldırma gibi şekillerde gerekli önlemleri almak, bu şekilde yoklamalar yaparak düzenin devamını sağlamaktır. Ayrıca her tür şikayet-izin dilekçesini de yine yerinde tespit ile sonuçlandırmak amacıyla da çalışmalar yapmaktadır.

Vezne-Tahsilat Birimi 

Gelir Müdürlüğü’ne bağlı olarak, öncelikle Tahakkuk ve İcra-Takip Servisleri tarafından takip edilen alacaklar ile Belediye bünyesindeki diğer birimlerin işlemlerini ilgilendiren gelir-vergi-resim-harç-geçici teminatlar ve bedellerin kaydedilerek vezne gişeleri ya da bankacılık sistemi üzerinden toplanması ve/veya tahsil edilmesi sağlayarak, tüm bu işlemlerin yıl-dönem sonlarında gerekli kayıt evraklarını ve devir cetvellerini hazırlamaktır. Bu görevleri yerine getiren birim; şehrin değişik bölgelerinde bulunan, 7 (Yedi) ayrı vezneden oluşmaktadır. 

Özlük İşleri

Gelir Müdürlüğü’nü ve tüm birimlerini temsilen, gerek müdürlüğün tüm personelinin izin-rapor-çalışma evrakları ile özlük dosyalarının takibi, gerekse Belediye’ye ait olan diğer birimler, Belediye dışında kalan tüm kamu kurumları ve tüzel ya da gerçek kişilerle olan yazılı ilişkilerini yürütmek, yine kişi ya da kuruluşlardan gelen-giden evrakların-dilekçelerin takibini-zamanında cevaplandırılmalarını sağlayarak müdürlüğün irtibatını sağlamaktır.

Arşiv

   Gelir Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın diğer birimlerinin de kullandığı Arşiv biriminin temel görevi; daha önceki yıllara ait olan ve kanuni zorunluluklarla ilgili olan sürelerde saklanması gereken evrak-belge-dilekçe-makbuz vb gibi her tür resmi kaydı saklamak-muhafaza etmek ve istenildiğinde-en kısa sürede ulaşılabilinmesini sağlamaktır.

Gelir Şube Müdürlüğü
Konsept

 Yıllardır vatandaşlarımıza bu şekilde hizmet veren Gelir Müdürlüğü bünyesinde ek olarak; hem çalışanların hem de vatandaşların işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi, bekleme sürelerinin düşürülmesi ve daha gürültüsüz, sakin-huzurlu bir şekilde işlemlerin yürütülmesi amacıyla aşağıda sıralanan bir takım değişiklikler de yapılmıştır.

    Ana salon-banko sistemi-görünümü yenilenmiş, Ön Mali Kontrol Müdürlüğü masaları da, Gelir Müdürlüğü hizmet bankolarının devamı olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu esnada Gelir Müdürlüğü bankolarının dış kaplamaları da yenilenerek, eklenen bekleme bankları ile daha modern ve işlevli bir düzenleme sağlanmıştır.

    Hem Mali Hizmetler Daire Başkanlığı hem de Gelir Müdürlüğü ile Ön Mali Kontrol Müdürlükleri makamlarına, çalışma kolaylığı sağlamak amacı ile özel sekreterya alanları ve görevlileri sağlanmıştır. Bu şekilde hem yönetici pozisyonları-makamlarına daha uygun bir çalışma ortamı, aynı zamanda da daha çağdaş bir görünüm sağlanmıştır.

 Ayrıca fiilen-kullanım alanı olarak Gelir Müdürlüğü alanı içerisinde yer alan ve 1978 yılından bu yana yenilenmeyen-düzenlenmeyen arşivimiz; 2011 yılı itibari ile yenilenmiş ve yeniden düzenlenmiştir. Kullanılamaz halde bulunan dolaplar, zemin kaplamaları ve zaman aşımına uğramış olan evraklar kaldırılarak, zemin yenileme ve modern havalandırma tertibatı ile birlikte duvarların yeniden kaplanarak boyanması yapılmış, günümüz teknolojisine uygun olarak yangın-darbe korumalı özel dolap sistemine geçilmiştir. Bu şekilde Arşiv birimi de olması gereken hale dönüştürülmüştür.

Gelir Şube Müdürlüğü
6111 Sayılı Af Yasası

Bilindiği üzere 2011 Yılı Şubat ayında çıkarılan 6111 Sayılı Vergi Affı Yasası ile pek çok resmi kurum alacağı; borçlu olan özel ve tüzel kişilerin başvuruları ile yeniden hesaplanarak gerekli hallerde de taksitlendirilmiştir. Bu anlamda Antalya Büyükşehir Belediyesi alacaklarını takip ve tahsil etmekle görevli olan Gelir Müdürlüğü de bir dizi çalışma yaparak ilgili yasada belirtilen başvuru süresi içerisinde vatandaşlarımıza hizmet vermiştir. Af kapsamında 1661 ayrı başvuru yapılmıştır.